Welcome To PRGroup Camera Online

50.19.32.81

ดูกล้องวงจรปิดออนไลน์ - ผ่านไอพี
ดูกล้องหน่วยงานออนไลน์ Date and Time IP-Router ดูกล้องภายใน Port-Client
0 -  07 Aug 2014 09:56 110.164.213.214 192.168.2.88 88
1 -  1 อุดร 01 Oct 2014 08:03 183.88.176.225 192.168.1.100 83
2 -  20 Aug 2014 16:35 110.164.213.214 192.168.1.100 86
3 -  01 Oct 2014 18:31 110.164.213.214 192.168.2.88 88ดูกล้องวงจรปิดออนไลน์ - ผ่านชื่อโฮส
ดูกล้องหน่วยงานออนไลน์ Date and Time IP-Router ดูกล้องภายใน Port-Client
0 -  07 Aug 2014 09:56 110.164.213.214 192.168.2.88 88
1 -  1 อุดร 01 Oct 2014 08:03 183.88.176.225 192.168.1.100 83
2 -  20 Aug 2014 16:35 110.164.213.214 192.168.1.100 86
3 -  01 Oct 2014 18:31 110.164.213.214 192.168.2.88 88