Welcome To PRGroup Camera Online

54.87.180.131

ดูกล้องวงจรปิดออนไลน์ - ผ่านไอพี
ดูกล้องหน่วยงานออนไลน์ Date and Time IP-Router ดูกล้องภายใน Port-Client Host-Name
0  -  04 Nov 2014 08:48 110.164.213.214 192.168.1.100 88
1  -  1 อุดร 27 Feb 2015 08:01 223.206.245.12 192.168.1.100 83
2  -  24 Nov 2014 11:51 110.164.213.214 192.168.1.100 86
3  -  27 Feb 2015 17:33 110.164.213.214 192.168.2.88 88
4  -  Temp 1 01 Jan 1970 07:00 0
5  -  Temp 2 01 Jan 1970 07:00 0ดูกล้องวงจรปิดออนไลน์ - ผ่านชื่อโฮส
ดูกล้องหน่วยงานออนไลน์ Date and Time IP-Router ดูกล้องภายใน Port-Client Host-Name
0  -  04 Nov 2014 08:48 110.164.213.214 192.168.1.100 88
1  -  1 อุดร 27 Feb 2015 08:01 223.206.245.12 192.168.1.100 83
2  -  24 Nov 2014 11:51 110.164.213.214 192.168.1.100 86
3  -  27 Feb 2015 17:33 110.164.213.214 192.168.2.88 88
4  -  Temp 1 01 Jan 1970 07:00 0
5  -  Temp 2 01 Jan 1970 07:00 0