Welcome To PRGroup Camera Online

54.227.11.2

ดูกล้องวงจรปิดออนไลน์ - ผ่านไอพี
ดูกล้องหน่วยงานออนไลน์ Date and Time IP-Router ดูกล้องภายใน Port-Client
0 -  Samutsakorn 11 Sep 2013 08:24 110.164.213.214 192.168.2.88 88
1 -  1 อุดร 24 Jul 2014 08:33 171.5.67.245 192.168.1.100 83
2 -  19 Jul 2014 18:16 110.164.213.214 192.168.1.100 86
3 -  24 Jul 2014 18:59 110.164.213.214 192.168.2.88 88ดูกล้องวงจรปิดออนไลน์ - ผ่านชื่อโฮส
ดูกล้องหน่วยงานออนไลน์ Date and Time IP-Router ดูกล้องภายใน Port-Client
0 -  Samutsakorn 11 Sep 2013 08:24 110.164.213.214 192.168.2.88 88
1 -  1 อุดร 24 Jul 2014 08:33 171.5.67.245 192.168.1.100 83
2 -  19 Jul 2014 18:16 110.164.213.214 192.168.1.100 86
3 -  24 Jul 2014 18:59 110.164.213.214 192.168.2.88 88