Welcome To PRGroup Camera Online

54.204.67.26

ดูกล้องวงจรปิดออนไลน์ - ผ่านไอพี
ดูกล้องหน่วยงานออนไลน์ Date and Time IP-Router ดูกล้องภายใน Port-Client
0 -  0 11 Sep 2013 08:24 110.164.213.214 192.168.2.88 88
1 -  1 อุดร 18 Apr 2014 07:16 223.207.32.53 192.168.1.100 83
2 -  2 เชียงใหม่ 19 Apr 2014 16:34 223.205.120.221 192.168.1.86 86
3 -  18 Apr 2014 08:41 223.206.8.163 192.168.2.88 88ดูกล้องวงจรปิดออนไลน์ - ผ่านชื่อโฮส
ดูกล้องหน่วยงานออนไลน์ Date and Time IP-Router ดูกล้องภายใน Port-Client Host-Name
0 -  0 11 Sep 2013 08:24 110.164.213.214 192.168.2.88 88 110.164.213.214
1 -  1 อุดร 18 Apr 2014 07:16 223.207.32.53 192.168.1.100 83 upacctv.no-ip.info
2 -  2 เชียงใหม่ 19 Apr 2014 16:34 223.205.120.221 192.168.1.86 86 bigbosscm01.dyndns.tv
3 -  18 Apr 2014 08:41 223.206.8.163 192.168.2.88 88 bkkcctv.no-ip.info