Welcome To PRGroup Camera Online

54.211.7.174

ดูกล้องวงจรปิดออนไลน์ - ผ่านไอพี
ดูกล้องหน่วยงานออนไลน์ Date and Time IP-Router ดูกล้องภายใน Port-Client
0 -  26 Jul 2014 10:08 110.164.213.214 192.168.2.88 88
1 -  1 อุดร 28 Jul 2014 08:30 171.5.74.238 192.168.1.100 83
2 -  26 Jul 2014 14:45 171.4.43.213 192.168.1.100 86
3 -  28 Jul 2014 08:48 223.205.227.170 192.168.2.88 88



ดูกล้องวงจรปิดออนไลน์ - ผ่านชื่อโฮส
ดูกล้องหน่วยงานออนไลน์ Date and Time IP-Router ดูกล้องภายใน Port-Client
0 -  26 Jul 2014 10:08 110.164.213.214 192.168.2.88 88
1 -  1 อุดร 28 Jul 2014 08:30 171.5.74.238 192.168.1.100 83
2 -  26 Jul 2014 14:45 171.4.43.213 192.168.1.100 86
3 -  28 Jul 2014 08:48 223.205.227.170 192.168.2.88 88