Welcome To PRGroup Camera Online

54.204.218.95

ดูกล้องวงจรปิดออนไลน์ - ผ่านไอพี
ดูกล้องหน่วยงานออนไลน์ Date and Time IP-Router ดูกล้องภายใน Port-Client Host-Name
0  -  04 Nov 2014 08:48 110.164.213.214 192.168.1.100 88
1  -  1 อุดร 22 Nov 2014 10:13 171.5.70.231 192.168.1.100 83
2  -  22 Nov 2014 16:54 110.164.213.214 192.168.1.100 86
3  -  22 Nov 2014 14:54 171.4.101.196 192.168.2.88 88
4  -  Temp 1 01 Jan 1970 07:00 0
5  -  Temp 2 01 Jan 1970 07:00 0ดูกล้องวงจรปิดออนไลน์ - ผ่านชื่อโฮส
ดูกล้องหน่วยงานออนไลน์ Date and Time IP-Router ดูกล้องภายใน Port-Client Host-Name
0  -  04 Nov 2014 08:48 110.164.213.214 192.168.1.100 88
1  -  1 อุดร 22 Nov 2014 10:13 171.5.70.231 192.168.1.100 83
2  -  22 Nov 2014 16:54 110.164.213.214 192.168.1.100 86
3  -  22 Nov 2014 14:54 171.4.101.196 192.168.2.88 88
4  -  Temp 1 01 Jan 1970 07:00 0
5  -  Temp 2 01 Jan 1970 07:00 0