Welcome To PRGroup Camera Online

54.235.36.164

ดูกล้องวงจรปิดออนไลน์ - ผ่านไอพี
ดูกล้องหน่วยงานออนไลน์ Date and Time IP-Router ดูกล้องภายใน Port-Client
0 -  0 11 Sep 2013 08:24 110.164.213.214 192.168.2.88 88
1 -  1 อุดร 25 Apr 2014 13:24 49.48.128.179 192.168.1.100 83
2 -  2 เชียงใหม่ 25 Apr 2014 08:59 223.207.129.49 192.168.1.86 86
3 -  25 Apr 2014 14:30 223.206.10.253 192.168.2.88 88ดูกล้องวงจรปิดออนไลน์ - ผ่านชื่อโฮส
ดูกล้องหน่วยงานออนไลน์ Date and Time IP-Router ดูกล้องภายใน Port-Client
0 -  0 11 Sep 2013 08:24 110.164.213.214 192.168.2.88 88
1 -  1 อุดร 25 Apr 2014 13:24 49.48.128.179 192.168.1.100 83
2 -  2 เชียงใหม่ 25 Apr 2014 08:59 223.207.129.49 192.168.1.86 86
3 -  25 Apr 2014 14:30 223.206.10.253 192.168.2.88 88