Welcome To PRGroup Camera Online

54.242.121.134

ดูกล้องวงจรปิดออนไลน์ - ผ่านไอพี
ดูกล้องหน่วยงานออนไลน์ Date and Time IP-Router ดูกล้องภายใน Port-Client
0 -  07 Aug 2014 09:56 110.164.213.214 192.168.2.88 88
1 -  1 อุดร 21 Aug 2014 07:55 171.5.231.251 192.168.1.100 83
2 -  20 Aug 2014 16:35 110.164.213.214 192.168.1.100 86
3 -  21 Aug 2014 08:52 223.207.121.121 192.168.2.88 88ดูกล้องวงจรปิดออนไลน์ - ผ่านชื่อโฮส
ดูกล้องหน่วยงานออนไลน์ Date and Time IP-Router ดูกล้องภายใน Port-Client
0 -  07 Aug 2014 09:56 110.164.213.214 192.168.2.88 88
1 -  1 อุดร 21 Aug 2014 07:55 171.5.231.251 192.168.1.100 83
2 -  20 Aug 2014 16:35 110.164.213.214 192.168.1.100 86
3 -  21 Aug 2014 08:52 223.207.121.121 192.168.2.88 88